Novinky
od 1.1. 2015

Daň z příjmů

Daňový řád


Daně z příjmů 2015

Dne 21.11. 2014 vyšla ve Sbírce zákonů rozsáhlá novela zákona o daních z příjmů. Obsahuje téměř 300 bodů změn a k tomu přičtěme přechodná ustanovení k těmto změnám a současně novelizuje dalších 17 zákonů. Jedná se např. o tyto změny:
 • zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě o 2 400 Kč ročně, na třetí a další o 3 600 ročně
 • omezení horní hranicí u výdajů uplatňovaných paušálních z příjmů. U živností, kde je 60% z příjmů částkou 1 200 000 Kč, u živností řemeslných (80%) částkou 1 600 000 Kč
 • jiná pravidla u příjmů ze zápůjček, výpros a výpůjček - zrušení vyjmutí z předmětu daně z příjmů fyzických osob
 • původně plánované osvobození podílů na zisku společníků s.r.o. a dividend od daně z příjmů fyzických osob bylo zrušeno
 • povinná elektronická komunikace s daňovou správou u subjektů se zřízenou datovou schránkou
 •  
S novelou daně z příjmů souvisí i novelizace

Daňového řádu

z negativních dopadů této novelizace upozorňujeme na dvě nejdůležitější:
 
 • oznamovací povinnost u fyzických osob.

 Poplatník bude mít povinnost správci daně oznámit přijetí osvobozeného příjmu vyššího než 5 mil. Kč, a to do konce lhůty pro podání daňového přiznání. V případě neoznámení hrozí pokuta až ve výši 15% takového příjmu, tj. efektivně by tak mohlo dojít ke zdanění osvobozeného příjmu. Příslušnou pokutu bude možné v určitých případech prominout. Tato povinnost se bude vztahovat na příjmy, které poplatník obdržel po 1. lednu 2015.
Fyzická osoba by měla uvést výši a datum vzniku příjmu a popsat okolnosti jeho nabytí. Nebude nutné oznamovat takové typy příjmů, u nichž může správce daně potřebné údaje zjistit z rejstříků a evidencí, do kterých má přístup. Konkrétní seznam takových rejstříků a evidencí však zatím není k dispozici, jednotliví správci daně by jej ale měli zveřejnit na svých úředních deskách a prostřednictvím internetu.
Je zapotřebí zdůraznit, že za nesplnění této oznamovací povinnosti jsou navrhovány významné sankce ve výši:
 • 1 % z hrubé částky příjmu, pokud poplatník povinnost splní i bez výzvy správce daně,
 • 10 % z hrubé částky příjmu, pokud poplatník splní oznamovací povinnost až na výzvu správce daně, a
 • 15 % z hrubé částky příjmu, pokud poplatník oznamovací povinnost nesplní ani po výzvě správce daně.
To se může konkrétně týkat prodeje bytu, domu, jiného majetku, obchodních podílů, které splňují časový test pro osvobození od daně z příjmů. Fakticky to znamená provést ohlášení.
 
 • dalším ze zpřísňujících opatření je zvýšení hranice pro pořádkovou pokutu z 50 tis. Kč na 500 tis. Kč.

 Navíc v případě, že daňový subjekt nesplní zcela nebo zčásti registrační, ohlašovací, či jinou oznamovací nebo záznamní povinnost stanovenou daňovým řádem nebo správcem daně, popřípadě ji splní opožděně, bude mu nově hrozit pokuta až 500 tis. Kč. Lze ji uložit v případě nesplnění výše uvedených povinností po 1. lednu 2015 bez předchozí výzvy správce daně, a to dokonce opakovaně.